O pracovnom zošite
Pred vami je nový a unikátny pracovný zošit zameraný na výučbu anglického jazyka na úrovni B1-B2 prostredníctvom metódy CLIL. Hlavnou témou je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti. Mesto Prešov je tretím najväčším slovenským mestom a pre školy z jeho regiónu je učivo o ňom súčasťou maturitných tém v cudzom jazyku. Tvorcovia pracovného zošita chcú tiež pomôcť mladej generácii zlepšiť ich všeobecný prehľad či posmeliť zdravý lokálpatriotizmus. Poznať regionálne dejiny či geografické reálie si zaslúži pozornosť aj ostatných generácií. Veríme, že vás tento pracovný zošit obohatí tak po jazykovej, ako po informačnej stránke.

Pracovný zošit má ambíciu byť doplňujúcim edukačným zdrojom v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk, čiastočne i zemepis a dejepis na základných a stredných školách, pričom užitočne rozvíja zručnosti a znalosti potrebné k poznaniu miestneho regiónu, je vhodnou pomôckou pri príprave žiakov na maturitnú skúšku, kde poskytuje potrebné znalosti o meste Prešov a jeho okolí.

RNDr. Alena Lukáčová, PhD.

O metóde CLIL
Už v názve inštrumentu na podporu cudzích jazykov CLIL (Content and Language Integrated Learning) je preložená podstata tejto formy vyučovania – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie. Metóda CLIL zahŕňa v sebe množstvo rozdielnych metodických postupov, pri ktorých sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Vyučujúci zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, ktorý sa stáva médiom vyučovania, t. j. pracovným jazykom. Pomocou metódy CLIL sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať. Žiaci začínajú skutočne komunikovať a nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

V celej Európskej únii vrátane Slovenska rastie počet základných a stredných škôl, na ktorých sa zavádza metóda CLIL v jej najrôznejších formách. Výsledky projektov a mnohých porovnávaní ukazujú, že týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava. Metóda CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Pri dobre zvládnutom vyučovacom procese takéto spojenie vedie k intenzívnejšiemu rozvoju kognitívnych funkcií žiakov, ktorí dosahujú lepšie výsledky v nejazykovom predmete, ale aj v cudzom jazyku.

O autoroch
Jonathan Eddy
Vyštudoval francúzsky a nemecký jazyk na University of Southampton (Veľká Británia), pedagogické vzdelanie (TESOL) si doplnil na Trinity College of London; neskôr vyštudoval históriu a kultúru športu na De Montfort University (Veľká Británia). Viac než dvadsať rokov sa venuje vyučovaniu angličtiny ako cudzieho jazyka (na školách rôzneho stupňa) a tiež reálií (história, geopolitika, kultúra) anglicky hovoriacich krajín.

Eva Eddy
Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a hudobnej výchovy na Prešovskej univerzite v Prešove, kde od skončenia štúdia už vyše dvadsať rokov aj pracuje. Venuje sa vyučovaniu výslovnosti a gramatiky anglického jazyka a populárnej kultúry anglicky hovoriacich krajín.

Soňa Švorcová
Vyštudovala francúzsky jazyk a kultúru na Inštitúte románskych a klasických filológií Prešovskej univerzity. Po doplnení pedagogického vzdelania a absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyučuje anglický a francúzsky jazyk na základnej škole v Prešove.

Branislav Švorc
Vyštudoval geografiu a následne manažment cestovného ruchu na Prešovskej univerzite. Pomáha rozvíjať cestovný ruch v meste Prešov a jeho okolí. Je autorom viacerých turistických bedekrov či propagačných materiálov pre turistov. Popri svojej práci sa venuje sprevádzaniu zahraničných a domácich návštevníkov po Slovensku.

Bob Davis
Americký herec, spisovateľ, hráč, hudobník, redaktor a všestranný človek pracujúci v oblasti slobodných umení. Rád pomáha ľuďom realizovať ich umelecké ciele a sny. Pre túto učebnicu zabezpečil všetky audionahrávky.

Publikáciu hodnotím ako veľmi kvalitný a hodnotný učebný materiál. Pravdivo, nenútene a pohodovo zobrazuje miestnu komunitu, zvyky a tradície a zároveň faktograficky poskytuje všetky základné informácie o meste a jeho okolí. Určite nájde všestranné využitie v cestovnom ruchu, ako výučbový materiál na školách, či ako príručka pre zahraničných hostí a návštevníkov.

RNDr. Barbora Harizal, PhD.
Stiahnite si pracovný zošit v PDF formáte
Stiahnite si audio nahrávky