English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI, Jarková 28A
Priemet plochy / Projected area (trvanie výstavy do 31. marca 2017)
Výstava so zameraním na súčasnú maľbu predstaví tvorbu štyroch autorov z prostredia Akadémie umení v Banskej Bystrici, akad. maliara Štefana Balázsa a jeho doktorandov – Katarínu Balúnovú, Martina Kudlu a Natáliu Okolicsányiovú. Názov výstavy odkazuje na geometrické tendencie väčšiny z autorov, avšak zaujímavé je porovnanie transgeneračných rozdielov a odlišné spôsoby uchopovania tém.

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA, Hlavná 51
Sakrálne umenie 15.-19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove (stála expozícia)
Stála expozícia prezentuje klenoty zo zbierky Dušana Pončáka obohatené o ikony zo zbierok Šarišskej galérie a tri unikátne drevorezby Majstra Pavla z Levoče.

Zimná záhrada / Ondrej Zimka + Ondrej 4+ Milina Zimková  (trvanie výstavy do 23. apríla 2017)
Ondrej Zimka st. väčšinou stvárňuje spomienky na rodný kraj, ktoré však majú nadregionálny presah. Vo svojej tvorbe podáva esenciu ľudového života i národnej povahy. Obe jeho deti sa takisto venujú výtvarnému umeniu. Ondrej Zimka ml. (Ondrej 4) vytvára najmä objektové skulptúry, v ktorých spracúva vážne témy odľahčené jedinečným zmyslom pre humor. Milina zdedila záľubu v pestrej farebnej škále po otcovi, zmysel pre ornamentálne kvality zo secesie. Ako špeciálny hosť sa v rámci tejto generačnej výstavy predstaví Milinin manžel Noro Kelecsényi. Venuje sa figurálnej sochárskej tvorbe, v ktorej ústredným motívom je antikizujúca mužská postava obsahujúca detaily strojov ako poukaz na mašinizmus súdobej civilizácie.

Humoroterapia – liečba humorom (trvanie výstavy do 30. marca 2017)
Táto prešovská výstava je súčasťou snahy o svetový rekord v počte vernisáží kresleného humoru. Ako autori sa predstavia Fadi Abou Hassan zo Sýrie a Mileta Miloradovič zo Srbska. Oboch spája optika pohľadu na závažné spoločenské témy cez prizmu irónie. Podujatie je zaradené do programu venovaného 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove.

KRAJSKÉ MÚZEUM, Hlavná 86
Neživá príroda (stála expozícia)
Expozícia ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie.

Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia (stála expozícia)
V expozícii sa dokumentujú kópie erbových listín z roku 1453, 1548, 1558, kniha mestských práv, pečate, pečatidlá, veduty, architektonické články a ďalšie zaujímavé exponáty, týkajúce sa hlavne výstavby hradieb. Zbrane, železné pokladnice, fotografie i maketa mesta nám plasticky približujú vznik a formovanie stredovekého Prešova, vývoj jeho správy, architektonický vývoj, ale aj ostatné významné udalosti, ktoré písali históriu mesta.

Z pokolenia na pokolenie (stála expozícia)
Expozícia mapuje históriu materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny. Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

Salašníctvo na Šariši (stála expozícia)
Salašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni.

Mikuláš Moyzes (stála expozícia)
Záver expozície dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove (1908-1944). Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

Historický nábytok a interiérové doplnky (stála expozícia)
V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra (stĺpy, klenby, krb) zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

Historické zbrane (stála expozícia)
Odkedy človek začal používať nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použiť ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovať o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia.

Historické hodiny (stála expozícia)
Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu – merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Najviac vystavovaných hodín je z 19. storočia, ktoré je prezentované kolekciou stĺpikových, obrazových a rámových hodín, doplnených o nástenné hodiny z druhej polovice 19. storočia s presahom do začiatku 20. storočia.

Soľnobanské čipky (stála expozícia)
Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

Sto rokov korunovej meny na Slovensku (stála expozícia)
Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY, Masarykova 20
Od Stalingradu po Berlín (trvanie výstavy do 15. mája 2017)
Cieľom výstavy je pripomenúť si vítazný postup Červenej armády od Stalingradu po Berlín. Na dobových čiernobielych fotoreprodukciách sú snímky zachytené priamo z bojových akcií vojakov v uliciach niektorých miest napríklad Stalingradu, Leningradu, Sevastopoľa, ako aj zábery z oslobodenia miest Bratislavy, Viedne, Prahy a Československa. Výstavu dopĺňajú autentické predmety, odevy, obuv a časti výstroje vojakov Červenej armády.

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM – NKP SOLIVAR, Zborovská 2/A
Minerály biamarského rudného revíru v Rumunsku (trvanie výstavy do 30. júna 2017)
Ukážky minerálov pochádzajú z oblasti, ktorá bola v nedávnej minulosti najdôležitejším revírom ťažby rúd farebných kovov v krajine a zároveň táto mineralogicky najzaujímavejšia časť Rumunska patrila medzi jednu z najproduktívnejších oblastí sveta z hľadiska ťažby polymetalických žilných ložísk olova, zinku a medi. Medzi viac ako 400 vystavovanými exponátmi je okrem vzoriek rudných minerálov možné vzhliadnuť estetické ukážky ametistu, antimonitu, vzácneho fluoritu ale aj zlato v prírodnom stave a veľa iných zaujímavostí. Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Bc. Ľubomíra Kľapa.

Od postmoderný k autente II (trvanie výstavy do 29. apríla 2017)
Výstava žánrovo nadväzuje na rovnomennú výstavu z roku 2013. Autentná maľba vytvára vizuálny kód. Ten ponúka divákovi, aby ho dekódoval a odrazil zrkadlom vlastných skúseností. Podmienkou pochopenia kódov vystavených diel je schopnosť vnímať intertextuálne odkazy umenia predchádzajúcich období. Autentná maľba a kresba nesúca vizuálne kódy a intertextuálne presahy, tak prestavuje súčasný unikátny – autentný spôsob výtvarného prejavu.