Kabinet Kuriozít

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vernisáž výstavy Kabinet kuriozít, ktorá sa uskutoční 20.6.2019 o 16.00 h. Výstava potrvá do 15.9.2019.

Kabinety kuriozít sú fenoménom zberateľstva šľachty a intelektuálov obdobia renesancie a baroka a sú predchodcami dnešných múzejných inštitúcií. Zberateľ do týchto „kabinetov“ sústreďoval predmety rozmanitého druhu, kritériom výberu bola kurióznosť, raritnosť, unikátnosť, podivnosť, niekedy morbídnosť. Na tento fenomén chce nadviazať predmetná výstava. Zhromaždené artefakty pochádzajú zo zbierkového fondu usporiadateľskej inštitúcie a z Múzea  v Kežmarku.

Keďže slovenské regionálne múzeá spravidla nedisponujú takými zbierkovými predmetmi a takými finančnými prostriedkami, aby mohol byť súčasníkovi odprezentovaný „zrkadlový obraz“ skutočného historického kabinetu kuriozít, primárnym cieľom sa stalo skôr evokovať atmosféru starých kabinetov a zároveň sa pokúsiť vytvoriť taký kabinet či múzeum, ktorý by zodpovedal záujmom dnešného zberateľa kuriozít. V každom prípade sa podarilo zhromaždiť i artefakty, ktorými by nepohrdol ani najvyberanejší zberateľ zo 16. či 17. storočia (ide najmä o paleontologické nálezy, v minulosti nezriedka interpretované ako pozostatky bájnych bytostí, napr. drakov).
Vystavené predmety boli vytypované kurátormi rôznych zbierok a pochádzajú teda z rozmanitých fondov (archeológia, etnografia, umelecká história, paleontológia, prírodoveda, numizmatika, literárna história). Viaceré exponáty sa týkajú hraničných vedných odvetví (napr. memorabíliá, tj. spomienkové predmety, môžu súvisieť so všeobecnými dejinami, kunsthistóriou, dejinami umeleckého remesla alebo etnografiou). Sem patria aj niektoré rarity par excellence, ktorých vystavenie bolo motivované i úsilím prekvapiť diváka (symbolická rakva, súbor magických predmetov a i.).

Výstava na rovnakú tému sa pod názvom “Čaro kabinetov kuriozít” uskutočnila v koncepcii toho istého kurátora už v roku 2001 v Múzeu v Kežmarku v komorných priestoroch vo vstupnej veži hradu. Súčasná výstava obohatená o široký repertoár artefaktov i o širšie spektrum spolupracujúcich odborníkov umožňuje vytvoriť divácky vďačnejšiu expozíciu i plnšie zhodnotiť  fenomén historického zberateľsva.

Odborná spolupráca: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, PhDr. Viera Kačmaríková, Mgr. Michaela Dvoekonko (Krajské múzeum v Prešove), Ing. Samuel Bruss, Mgr. Ivana Lešičková (Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou), Mgr. Marta Kučerová (Múzeum v Kežmarku), Mgr. Marián Čurný, PhD. (Zemplínske múzeum v Michalovciach), Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (Prešovská univerzita), PhDr. Daniela Pellová a Mgr. Alena  Mišíková, PhD. (Štátny archív v Prešove).

Dátum

20 jún 2019
Expirované

Čas

16:00

Miesto konania

Krajské múzeum
Krajské múzeum
Hlavná 86, 080 01 Prešov
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac